Danmarkshistorien

Magtapparatet

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.


Enevældens civile og militære centraladministration er skildret af Ole Feldbæk i Vækst og reformer – dansk forvaltning 1720-1814, trykt i Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie, bind 1 (2000). Harald Jørgensen har redegjort for Lokaladministrationen i Danmark. Oprindelse og historisk udvikling indtil 1970 (1985).

Enevældens brug af det kirkelige administrationsapparat i 1700-tallet er kun i ringe grad undersøgt. En introduktion er givet af Georg Hansen i Præsten på Landet i Danmark i det 18. Aarhundrede. En kulturhistorisk Undersøgelse (1947).

Retsvæsenet er ujævnt behandlet. Velunderbyggede undersøgelser foreligger i Povl Bagge: Højesterets historie 1661-1961 (1961), i Harald Jørgensen: Thi kendes for ret. Studier i de civile københavnske domstoles historie i perioden ca. 1660 til 1919 (1980) og i Birgit Løgstrup: Dommer og administrator. Herredsfogeden 1790-1868 (1982).

Historikeren Aage Friis (1870-1949) var sporhunden i udforskningen af 1700-tallet. I årene før 1. verdenskrig besøgte han godserne i hertugdømmerne og Nordtyskland og hjembragte henved 100.000 breve fra tidsrummet 1750-1830 fra den vidt forgrenede bernstorffske slægt. En lille del af dette vældige materiale udmøntede han i disputatsen om A. P. Bernstorff og Ove Høegh-Guldberg og i det stort anlagte, men aldrig fuldførte værk om Bernstorfferne og Danmark, hvor han med stor viden og indføling – og med et engagement, der kunne gøre det svært for ham at forstå modstandere som for eksempel Guldberg – lod slægten, dens tanker og traditioner genopstå.

En instruktiv indføring i godsets administrative og retslige funktioner er givet af Birgit Løgstrup i Den bortforpagtede statsmagt (Bol og By, 1985). Derimod savnes stærkt viden om retsvæsenets administration på herreds- og landstingene og inden for institutioner med egen domsmyndighed.

Væsentlige bidrag til forståelsen af 1700-tallets økonomiske teori og politik er givet af Anders Monrad Møller i Frederik 4.s Kommercekollegium og Kongelige danske Rigers inderlig Styrke og Magt (1983), af Kristof Glamann og Erik Oxenbøll i Studier i dansk merkantilisme. Omkring tekster af Otto Thott (1983) og af Hans Chr. Johansen i Dansk økonomisk politik i årene efter 1784, bind 1 og 2 (Århus 1968 og 1980).

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Historikeren Aage Friis (1870-1949) var sporhunden i udforskningen af 1700-tallet. I årene før 1. verdenskrig besøgte han godserne i hertugdømmerne og Nordtyskland og hjembragte henved 100.000 breve fra tidsrummet 1750-1830 fra den vidt forgrenede bernstorffske slægt. En lille del af dette vældige materiale udmøntede han i disputatsen om A. P. Bernstorff og Ove Høegh-Guldberg og i det stort anlagte, men aldrig fuldførte værk om Bernstorfferne og Danmark, hvor han med stor viden og indføling – og med et engagement, der kunne gøre det svært for ham at forstå modstandere som for eksempel Guldberg – lod slægten, dens tanker og traditioner genopstå.

Viser 1 af 1 billeder

Denne artikel stammer fra Danmarkshistorien

Nyhedsbrev

Om artiklen

Oprindelig forfatter
OFel
13/02/2012
  • Læst 551 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki