Dansk Biografisk Leksikon

Peder Jespersen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Peder Jespersen,  9.11.1647-3.11.1714, kgl. konfessionarius. Født i Helgeland i Nordlandene, død i Kbh., begravet sst. (Holmens k.). J. blev dimitteret fra Trondhjem 1665, opholdt sig derpå i tre år i huset hos prof.teol. Hans Wandal og tog 1668 attestats. Derefter rejste han i flere år udenlands og studerede især i Leiden, Utrecht og Oxford. Hans rejsedagbog viser at han ikke blot gav sig af med teologiske og filosofiske (cartesianske) studier men også nærede en levende interesse for medicin og botanik. 1672 kom han tilbage til Kbh. og blev 1675 på sin store velynder Peder Griffenfelds anbefaling kaldet til sognepræst i Stenstrup og Lunde på Fyn. Det blev senere fremført som en af anklagerne mod Griffenfeld, at han skulle have modtaget en større pengesum af J. i anledning af denne udnævnelse, men der blev intet bevist derom. 1680 blev J. tillige provst i Lunde hrd. 1688 lod Christian V ham prædike for sig og fandt sådant behag i ham at han udnævnte ham til kgl. konfessionarius i afdøde dr. Hans Leths sted. 1689 blev han dr.teol.bullatus. I sin høje stilling synes J. at have gjort god fyldest. Han roses især for at have været en stor "Sandheds Elskere", der med nidkærhed og uden personsanseelse foreholdt de fornemme hoveder der var betroet hans sjælesorg deres dyder og laster. Han var også kendt for sin veltalenhed. Vidnesbyrd om denne foreligger endnu i nogle omfangsrige, men indholdstomme ligprædikener, bl.a. over Niels Juel, 1699 og gehejmeråd Marcus Gøye, 1704. I adskillige afskrifter kendes hans tale i anledning af elefantordenens indstiftelse Et dobbelt Clenodie i de Hellige og Herlige, 1694 (trykt udg. 1774) som er bygget op over Davids salme 16, vers 3. I håndskrift haves også hans Betragtninger over Troens Artikler (u.å.) som er en forholdsvis enkel fremstilling af den ortodokse dogmatik, der også er mere konkret end sædvanligt på denne tid. Som kgl. konfessionarius nød J. megen tillid, bl.a. var han medlem af kommissionerne for tilvejebringelse af en ny salmebog 1696 og for indretningen af teologisk embedseksamen 1705, ligesom han deltog i arbejdet vedrørende fattigvæsenet og de reformerte. Som konfessionarius var han tillige skolark for Fr.borg latinske skole som han viste stor interesse. Ikke mindst lærerpersonalet havde altid i J. en trofast og forstående talsmand. Sin indflydelse ved hove skal han ifølge traditionen også have benyttet til fordel for sin gamle velynder Griffenfeld, idet det skal skyldes ham at Christian V til sidst gav sit minde til at denne måtte komme bort fra Munkholm.

Familie

Forældre: foged Jesper Hansen (død 1677 el. 78, gift 2. gang ca. 1660 med Karen Eriksdatter, død tidligst 1693) og Margrethe Pedersdatter Falch (død ca. 1660). Gift 23.10.1678 i Svendborg med Bodil Friis, født 5.10.1641 i Svendborg, død 15.3.1726 i Kbh. (Holmens) (gift 1. gang med rådmand i Svendborg Poul Bosen, ca. 1610–78, gift 1. gang med Kirsten Jørgensdatter, ca. 1610–60), d. af rådmand sst. Mads Lucassen F. (død 1682) og Ellen Pedersdatter.

Ikonografi

Mal. (Stenstrup præstegård). Relief. Stik 1718.

Bibliografi

Kilder. Kirkehist. saml. 2.r.II, 1860–62 640f 651–53 655. Sst. 4.r.III, 1893–95 168f (brev). Sst. 5.r.I, 1901–03 252. Sst. VI, 1911–13 208 (brev). Pers. hist. t. 2.r.IV, 1889 26 lf. Norsk teologisk t., 1938 149-57 (rejsedagbog og breve).

Lit. Norsk slektshist. t. 1, Oslo 1928 60. Programma fun. over P. J., 1714. Chr. Worm: Ligprædiken over J., 1718. D. G. Zwergius: Det siellandske cleresie, 1754 666–73. O. Vaupell: Rigskansler grev Griffenfeld II, 1882 115 121. A. D. Jørgensen: Peter Schumacher Griffenfeld II, 1894 472f. H. J. Huitfeldt-Kaas i Pers. hist. t. 3.r.II, 1893 92. L. Bobé: Bremerholms kirke, 1920 284f. Bj. Kornerup: Fr.borg statsskoles hist., 1933 75–78 79 112f. Dansk kirkeliv, 1934 51. P. G. Lindhardt: Peder Hersleb, 1939. Johs. Pedersen: Fra brydningen mellem ortodoksi og pietisme, 1945 = Teol. studier VII.

Papirer. Rejsedagbog i afskrift i Kgl. bibl.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Wandal
dansk præsteslægt, der føres tilbage til rådmand ...Artikel i Den Store Danske
Lunde
by syd for Kramfors ved Ångermanälvens munding på de ...Artikel i Den Store Danske
sognepræst
i folkekirken en fastansat præst, der betjener et el ...Artikel i Den Store Danske
Helgeland
den sydlige halvdel af Nordland Fylke i Nordnorge. K ...Artikel i Den Store Danske
Oxford
by i det sydlige England 80 km NV for London ved ...Artikel i Den Store Danske
Munkholm
halvø mellem Bramsnæs Bugt og Tempelkrog ...Artikel i Den Store Danske
Utrecht
hollandsk by 15 km sydøst for Amsterdam ; 276.0 ...Artikel i Den Store Danske
konfessionarius
(lat. konfession + -arius ), titel for kongefamil ...Artikel i Den Store Danske
gehejmeråd
titel, der bl.a. blev benyttet om medlemmer af G ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
JG-M
18/07/2011
BjKorn
18/07/2011
  • Læst 480 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki