Dansk Biografisk Leksikon

S. Barner

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

S. Barner, Hans Sophus Vilhelm Barner,  31.1.1839-14.11.1921, godsejer, politiker. Født på Eskilstrup, Sneslev sg. ved Ringsted, død på Frbg., begravet i Nordrup ved Ringsted. B. var fra barndommen bestemt for landvæsenet som han lærte forskellige steder; han blev underforvalter, forvalter og havde nogle år Prøvegården under Giesegård i forpagtning. Han blev derefter forpagter og senere ejer af sin fødegård Eskilstrup der havde været i familiens eje siden 1790. – Han kom i en ung alder til at deltage i det landøkonomiske foreningsarbejde idet han 1870 indtrådte i udvalget for husmandsbrugets ophjælpning; det er karakteristisk for ham og faldt i tråd med hans sidste års virksomhed når han som ung godsejer først optog et arbejde for småkårsmanden. Han viste så stor nidkærhed i arbejdet for husmændenes ophjælpning at han 1875–79 og 1884–87 fungerede som formand for det store amtsudvalg der beskæftigede sig med denne sag. 1887 udgav han et skrift om Sorø amts landboforeningers virksomhed til ophjælpning af det lille jordbrug. 1887–98 var B. formand for Sorø amts økonomiske selskab 1897–1902 næstformand i De samvirkende landboforeninger i Sjællands stift, 1891–1909 formand for forbundet af sjællandske kvægavlsforeninger, formand for foreningen til kulturplanternes forbedring. I Førslev-Sneslev sogneråd var han formand 1868–74. Han var en af de ledende i agrarbevægelsen, og da agrarforeningen stiftedes 1893 valgtes han til dens første præsident og fungerede til 1895. – 1903–06 var han folketingsmand for Thisted amts 3. valgkreds, Hurupkredsen; han stod uden for partierne, var i valggruppe med højre og tilhørte nærmest de frikonservative. – Som offentlig personlighed nød B. tillid i vide kredse, hans arbejde i de forskellige tillidshverv var præget af retsindighed og en gennemført pligtfølelse. – I de senere år boede han i Kbh., optaget af kirkelige og filantropiske arbejder. Han var bl.a. formand i bestyrelsen for Lindevangshjemmet og for de samvirkende menig-hedsplejer i Kbh. Han testamenterede Eskilstrup og halvdelen af sin formue til Indre mission. - Kammerjunker 1866. Kammerherre 1889. –

Familie

Forældre: godsejer, hofjægermester Leopold Theodor B. til Eskilstrup (1809–87) og Julie Aurelia Munk (1809–83). Gift 15.7.1864 i Kbh. (Holmens) med Bertha Emilie Mathilde v. Lowzow, født 3.8.1839 i Kbh. (Frue), død 5.12.1876 på Prøvegården, Farringløse sg., Sorø amt, d. af kammerherre, senere gehejmekonferensråd, justitiarius i højesteret Frederik v. L. (1788–1869) og Sophie Charlotte Marie v. Blücher (1804–94). – Bror til Konrad B.

Udnævnelser

R. 1893.

Ikonografi

Træsnit 1894. Tegn. af O. Bache (Fr. borg), mal. af samme, 1912. Mindesten ved Eskilstrup, 1931. Foto.

Bibliografi

Ugeskrift for landmænd, 1909 og 1921. A. Fibiger: Kammerherre S. B. En Guds mand, 1931. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
forpagtning
aftale mellem to parter, der går ud på, at den ene, ...Artikel i Den Store Danske
Giesegård
hovedgård 9 km SØ for Ringsted. Giesegård ble ...Artikel i Den Store Danske
Eskilstrup
stationsby 10 km nord for Nykøbing Falster; 107 ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
AChr
17/07/2011
  • Læst 632 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki