Dansk Biografisk Leksikon

Hans Hansen Skonning

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Hans Hansen Skonning, Hans Hansen Skaaning,  1579-16.4.1651, bogtrykker, forfatter. Født i Rydsgård ved Ystad, død i Århus. S. synes i en ung alder at have fået forbindelse med Oluf Rosensparre til Skarhult der muligvis har bekostet den boglige uddannelse som S.s senere forfatterskab forudsætter. Han var i Rosensparres tjeneste da denne var lensmand i Mariager, og nævnes 1614 som borger i Ålborg. Omkring 1617 blev han klokker ved domkirken og notar i domkapitlet i Århus, hvor han ca. 1730 oprettede et bogtrykkeri. 1635 fik han "med hans consorter" bevilling til at drive en papirmølle som kongen på forskellig måde støttede, og samtidig var bogtrykkeriet i livlig virksomhed ligesom S. selv udfoldede megen flid i et broget forfatterskab. – Som bogtrykker kom han ikke ud over det middelmådige, men må dog havde nydt en vis anseelse siden han 1637 fik den betydelige og vanskelige opgave at trykke et nyt oplag af Niels Jespersens "Gradual" hvori man første gang træffer satsnodetryk fremstillet uden for Kbh. Da der i disse år ikke fandtes skriftstøberier herhjemme må han have hentet nodesatsen og det øvrige skriftmateriel i Tyskland. Det vides da også at han foretog rejser til udlandet (Hübertz: aktstykker II, 93). Foruden mere end tyve skrifter af eget forfatterskab udsendte S. en række optryk af ældre, kendte værker som Peder Laales ordsprog og flere af Justesen Ranchs skuespil samt henved 30 til dels omfangsrige ligprædikener, en del flyveskrifter m.m. I sin geskæftighed forsømte han undertiden at lade trykkeriets produkter censurere af "de Høilærde" i Kbh. hvad lensmanden 1643 fik befaling til at påtale.

Af S.s egne skrifter er en del kompilationer som Collegium philosophorum. Hedenske Philosophia eller Vijsdom, 1636, Mirabilia naturalia eller Natur-Wunder, 1639, Geographia historica orientalis, det er: Atskillige Østerske Landis oc Øers ... Beskriffvelse, 1641, værker der røber en omfattende, om end ganske ukritisk læsning, og som dengang trods deres snakkesalige bredde sikkert har gjort en vis fyldest. Nævnes må også Taxste-Bog eller Visse Udregning paa alle Species ... udi hart Korn anslagit, 1647 der stadig har betydning som kulturhistorisk kildeskrift. Af digterværker, om man her tør bruge denne betegnelse, kan fremhæves De wgudelige oc forvirrede Verdens Børns Klagemaal, Rættergang oc Beskyldninger imod den arme Justitium oc ilde hørde Sandhed, 1648, påvirket af Hans Tausens vise om løgn og sandhed og Justesen Ranchs skuespil, samt S.s af datiden mest omtalte arbejde, det første originale danske, episke digt Kattenis Rættergang med Hundene, 1650, en dyreallegori i smag med "Reinecke Voss", men stærkt udtværet og plat. Begge skrifter er "vel saltet", men "sluddervorn" poesi, som Tøger Reenberg siger. Det er bredt satiriske fremstillinger i dårlige knittelvers, og S. hævder indædt at sandhed og retfærdighed er hjemløse i denne verden hvor lasten triumferer. "Finis materiae, non malitiae" hedder det i slutningen af Kattenis Rættergang, og denne uudtømmelige malice der var fyldt med "gusten Galde og sort Blækspruttesnavs" (Jens Worm) skyldtes måske i nogen grad bitterhed mod biskop Morten Madsen der 1641 afsatte ham som klokker, samt den uhyggelige proces mod bispinden og hendes svigersøn hvori S. var indblandet. Ifølge sagens akter spillede han dog kun en beskeden rolle, men efter den folkelige overlevering var hele processen en hævnakt af S. og lensmanden Erik Grubbe. I første omgang gik det også bispefamilien ilde, og S. blev 1649 genindsat i sit embede; men da han 1651 mistede livet ved et fald ud af det glamhul i domkirketårnet hvorfra han påstod at have set det forargelige forhold i bispegården betragtede samtiden det som en himlens straf for hans falske vidnesbyrd. – Med sin mangeartede foretagsomhed, sit stridbare sind og spidse vid har S. været en usædvanlig fremtoning, og endnu 1692 nævner Holger Iacobæus ham i sin rejsedagbog blandt de ting Århus "er berømt af. I skønlitteraturen er han og især hans formodede andel i processen mod bispefamilien gentagne gange behandlet, således af Fr. Sneedorff Birch (Elmquists Læsefrugter LV, 1832), af Knud Skytte (Den onde Lensmand, 1884), af H. C. Bering Liisberg i skuespillet Domklokkerne (opført 1905 på Århus teater; utrykt) og af Nicoline Kirkegaard i romanen Bispinden i Aars (1918).

Familie

Forældre ukendte. Gift.

Bibliografi

Aktstykker vedk. staden og stiftet Århus, udg. J. R. Hübertz II, 1845 70 83–94 104f 106f 116 138f 196 330. Strandmøllen. Aktstykker ved C. Nyrop, 1878 17f 22–24. Kong Chr. den fjerdes egenhændige breve, udg. C. F. Bricka og J. A. Fridericia V, 1883–85 (reproudg. 1969) 405f. – K. L. Rahbek og R. Nyerup: Bidrag til den da. digtekunsts hist. III, 1805 69–83. C. V. Hertel: Forsøg til en antikv.-hist. beskr. over Århus dom- og katedralskole II, 1810 394–97. Severin Kjær: Erik Grubbe til Tjele og hans tre døtre, 1904. K. Schmidt-Phiseldeck i Årbøger udg. af Århus stift XX, 1927 35–42. Em. Sejr: Århus stiftsbogtrykkeri, 1937 17–27.

Læs også om Hans Hansen Skonning i Leksikon.

 

Find bøger

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Hans Hansen Skonning
Hans Hansen Skonning
1579-1651, dansk forfatter, bogtrykker og klokke ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Tøger Reenberg
1656-1742, dansk digter. I læredigtene Forsa ...Artikel i Den Store Danske
knittelvers
middelalderens folkelige vers med fire metriske ...Artikel i Den Store Danske
bogtrykker
hidtil almindelig betegnelse for indehaveren af et b ...Artikel i Den Store Danske
retfærdighed
grundværdi i ret og i moral . Antik filoso ...Artikel i Den Store Danske
Grubbe
dansk uradelsslægt. Slægten kendes fra 1200-t., ...Artikel i Den Store Danske
Skarhult
herregård i Skåne ca. 15 km nordøst for Lu ...Artikel i Den Store Danske
Rosensparre
skånsk adelsslægt, der kan føres tilbage til lan ...Artikel i Den Store Danske
Ystad
by på Skånes sydkyst; 18.350 indb. (2011). ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
ESejr
18/07/2011
  • Læst 641 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki