Dansk Biografisk Leksikon

J.J. Høpfner

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

J.J. Høpfner, Johan Jørgen Høpfner (Høpffner),  19.5.1689-3.3.1759, bogtrykker, avisudgiver. Født i Tyskland, død i Kbh. (Helligg.). H. stod i lære i Hamburg 1705–10 og rejste derefter som svend i Tyskland indtil han 1715 drog til Kbh. hvor han kom i tjeneste hos bogtrykker J. M. Godiche. Efter dennes død 1717 bestyrede han som faktor trykkeriet for enken med hvem han få år efter giftede sig hvorved han blev ejer af forretningen og lagde grunden til sin senere betydelige formue. 1720 blev han 2. bogtrykker ved universitetet, og efter sit ægteskabs indgåelse tog han straks med stor energi fat på at udvide trykkeriet som han efterhånden bragte frem til at blive det største i Kbh. Det blev ødelagt ved Kbh.s brand 1728, men han genopbyggede det i langt fuldkomnere skikkelse end tidligere. Efter bogtrykkeren J. Wielandts død overtog H. 1731 dennes bestalling som direktør for det kgl. bogtrykkeri og kort tid efter desuden stillingen som 1. universitetsbogtrykker. Efter herved at have erhvervet retten til at udgive aviser fortsatte han den af Wielandt påbegyndte udgivelse af Kjøbenhavns Post-Rytter, en ugeavis, som væsentlig bragte udenlandske nyheder, og udgav samtidig en månedlig "Post-Rytter" af mere underholdende karakter som også indeholdt hjemligt stof og virkelige politiske artikler. Desuden udgav han en tysk ugeavis Die dänische Fama som imidlertid kun er bevaret i brudstykker. H.s aviser betegner et stort fremskridt i den danske presses udvikling, men de blev fra 1749 distanceret af E. H. Berlings, navnlig fordi denne fik privilegium på at forsende sine aviser med de kgl. brevposter, en ret H. trods gentagne ansøgninger aldrig opnåede. Som privilegeret bogtrykker trykte H. foruden aviser især forordninger og almanakker på hvilke to artikler han havde eneretsprivilegium; hvad han har trykt af bøger er ikke fremragende. Han har trykt en del ligprædikener i det for datiden typisk overlæssede udstyr; i øvrigt er af hans bøger navnlig kendt samlingerne af Udvalgte danske Rim, 1728. For fagets traditioner nærede han stor respekt og optrådte som streng hævder af de tyske her i landet forbudte lavsskikke hvilket gentagne gange bragte ham i konflikt med myndighederne. Igennem tre slægtled var stillingerne som direktør for det kgl. bogtrykkeri og 1. universitetsbog-trykker i familien Høpfners besiddelse idet de efter stamfaderens død 1759 overgik til hans søn Nicolai Christian H. (1720–82), der ved sin død efterlod dem til sin søn Peter Marquard H. (1751–1800). Denne solgte 1795 trykkeriet til J. F. Schultz.

Familie

Forældre: brygger Christian H. og Margrethe Liermann (gift 2. gang 1698 med salter Jacob Rover i Lüneburg, gift 1. gang 1690 med Engel Wischhoff). Gift 12.3.1720 i Kbh. (Helligg.) med Marie Cathrine Meyer, død 3.7.1741 i Kbh. (Helligg.) (gift 1. gang med bogtrykker Jørgen Mathiesen Godiche, død 1717).

Ikonografi

Maleri (Kbh.s bymus.).

Bibliografi

Th. Hauch-Fausbøll: Slesvigske kirkebogsuddrag, 1908 34. R. Nyerup i Læsendes årbog for året 1800 64f. C. Nyrop: Bidrag til den da. boghandels hist. I, 1870. P. Stolpe: Dagspressen i Danm. III, 1881 (fot. optr. 1977). C. Kirchhoff-Larsen: Den danske presses hist. I, 1942 155–66. Jørgen Bang: Fra Godichetil Schultz, 1961.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
privilegium
særrettighed, som (af regeringen) er meddelt en ...Artikel i Den Store Danske
bestalling
udnævnelsesdokument, der siden Tjenestemandslove ...Artikel i Den Store Danske
bogtrykker
hidtil almindelig betegnelse for indehaveren af et b ...Artikel i Den Store Danske
Hamburg
(da. Hamborg ), storby i Nordtyskland ved El ...Artikel i Den Store Danske
distanceret
(se distancere ), i et væddeløb overhalet; passeret ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
LauNi
18/07/2011
  • Læst 594 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki