Dansk Biografisk Leksikon

Wilhelm Frederik Wedell

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Wilhelm Frederik Wedell,  24.11.1640-7.2.1706, greve, lensbesidder. Død på Rugård, begravet i Husby k. Rigsfriherre W. kom fra Tyskland, hvor han havde været officer, til Danmark, men fik her ingen militær post, derimod blev han allerede 1663 (fra 1666 at regne) kammerherre hos Frederik III, og kort før Hannibal Sehesteds død ægtede han hans datter og eneste arving, således at han derigennem kom i besiddelse af hendes godser Iversnæs og Tybrind som efter hans optagelse i grevestanden 12.12.1672 fik navnet grevskabet Wedellsborg. For at komplettere grevskabets hartkorn købte han foruden en del bøndergods og tiender hovedgårdene Søndergårde (1681) og Rugård (ca. 1688). Den første greve af Wedellsborg havde store tanker om sin værdighed. Efter sagnet holdt han tolv trompetere til at blæse til bords, og den gamle borg blev i hans sidste år, så vidt det kunne lade sig gøre, ombygget til et barokpalæ. Med brutal energi virkede han som godssamler og -herre. Under den skånske krig forsøgte han at etablere et stavnsbånd for grevskabets bønder, og mod præster og degne, som ikke behagede ham eller efter evne kæmpede for at bevare deres embeds rettigheder, for han hårdt frem, skønt de i Thomas Kingo havde en biskop der ellers værgede sine. I en anden sag tillod han sig 1695 at nedsætte en gårdsret af sine folk som dømte et ægtepar til at miste deres boslod og konen desuden til kagstrygning, hvilken straf han lod eksekvere ved sin egen skarpretter. Af kongen blev denne dom erklæret for ugyldig, og han fik en tilrettevisning. To højesteretsdomme 1700 og 1702 i sager mellem greven og hans sogne- og slotspræst blev ham derimod dyre. I forholdet til sine børn havde han ej heller lykke. En datter løb bort med en informator, og han havde mange stridigheder med sin ældste søn Hannibal der endog på en meget drastisk måde søgte at forhindre hans andet ægteskab.

Familie

Forældre: generalmajor, friherre Georg Ernst v. Wedel (ca. 1597-1661) til Reetz og Noeremberg og Anne Ahlefeldt (ca. 1615-60). Gift 1. gang med komtesse Christiane Sophie Sehested, født 3.6.1644, død 1693, begr. 31.1.1694 i Husby k., d. af Hannibal S. (1609-66) og Christiane (1626-70). Gift 2. gang 4.12.1702 i Veflinge med Hedevig Magdalene v. Danckwerth, født 4.5.1672, død 17.7.1735, begr. i Husby k., d. af oberstløjtnant i fynske rytterregiment Joachim v. D. (død 1690, gift 1. gang med Hedevig Margrethe Fintzen) og Anne v. der Wisch (død tidligst 1714).

Udnævnelser

Hv. R. 1674.

Ikonografi

Mal. af A. Wuchters fra 1670erne (Wedellsborg), efter dette kopi af A. Dorph, 1902 (det antoges da at forestille en anden) (Fr.borg). Mal. af A. Quandt (Wedellsborg). Malet i hel figur i ordensdragt (sst.).

Bibliografi

Danm.s adels årbog XXV, 1908 489f. [L. S.] Vedel Simonsen: Bidrag til den fynske kongeborg Rugaards hist. III, 1844 152-55 170-72. Danske saml. 2.r.V, 1876-77 343. Danske mag. 4.r.VI, 1886 92. A. R. Idum i Årbog for hist. samf. for Odense og Assens amter III, 1923 301-08. Hans Knudsen sst. V, 1931 141-46. Pers. hist. t. 9.r.IV, 1931 157 (Jens Bircherods dagbøger). Danske slotte og herregårde, 2. udg. red. Aage Roussell IX, 1965 175 379-83.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
kagstrygning
straffeform, der bestod i, at den dømte blev bun ...Artikel i Den Store Danske
skarpretter
se bøddel . ...Artikel i Den Store Danske
Hannibal
247-183 f.Kr., karthaginiensisk feltherre. If ...Artikel i Den Store Danske
trompetere
(af trompet ), om elefant frembringe en trompetagti ...Artikel i Den Store Danske
stavnsbånd
binding af de 14-36-årige mænd af bondestande ...Artikel i Den Store Danske
kammerherre
et ved de fleste hoffer fornemt embede, i Danmark in ...Artikel i Den Store Danske
Wedellsborg
hovedgård (sædegård) på et næs i Lillebælt 12 km ...Artikel i Den Store Danske
bøndergods
i ældre tid betegnelse for landbrugsjord, der tilhør ...Artikel i Den Store Danske
Husby
langstrakt landsby med maleriske bindingsværkhus ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HaKnu
18/07/2011
  • Læst 542 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki