Dansk Biografisk Leksikon

Jens Truidsen Ulfstand

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Jens Truidsen Ulfstand, d. 29.7.1566, lensmand. Død under Gotland, begravet i Vor Frue k. i Visby. U. og hans ældre bror Gregers var 1534 blandt de adelige skolebørn som borgerne i Malmø holdt fangne i ni uger der i byen. 1548 deltog han som hofsinde i prinsesse Annas brudetog til Sachsen. Som hofsinde nævnes han endnu 1550; n.å. var han kongens fodermarsk og steg 1552 til hofmarskal. Som løn for sin hoftjeneste oppebar han indtægterne af Dragsmark kloster i Bohus len (1549-52) og derpå Saltø ved Næstved (fra 1552, livsbrev 1557). 1559 deltog han som ritmester og anfører for hoffanen i Ditmarskerkrigen og blev hårdt såret i kampen ved Heide. Ved Frederik II's kroning s.å. var han en af de adelsmænd der frabad sig ridderslaget. I slutningen af 1560 måtte han som hofmarskal vige for kongens yndling Friederich v. Dohna, men bevarede også i de nærmest følgende år sin tilknytning til konge og hof. 1562 var han medlem af et gesandtskab til Rusland der i det væsentlige opnåede zarens anerkendelse af de danske aspirationer i Livland. Ved syvårskrigens udbrud (1563) blev han mønsterkommissær i Skåne. I marts n.å. betroede man ham den vigtige post som lensmand på Kbh.s slot, rigtignok underordnet statholderen Mogens Gyldenstierne. Herfra blev U., der ellers ikke ville have gjort tjeneste til søs, 1566 udkommanderet som underadmiral i flåden. Han var straks uheldig i starten idet hans skib løb på grund ved Stevns hvad der opholdt flåden. 29.7. fandt han døden i bølgerne da det meste af flåden gik under i storm under Gotland. – U. skrev sig til Vemmetofte hvoraf han dog kun ejede en søsterlod efter morfaderen Lauge Brock, mens hans fætter Lauge Brock havde en broderlod. Som godsejer var U. indviklet i talrige retsstridigheder. Med Brockerne trættedes han og hans brødre om Gl. Estrups skove. Af mere uinteresseret art var antagelig den række processer han som formynder for jomfruerne Birgitte og Ermegaard Bille førte med rigsråd Hans Barnekow og navnlig senere med dennes enke, Mette Oxe, om afgrænsningen af deres og jomfruernes rettigheder på Egede af hvilken gård Barnekow havde købt halvdelen af jomfruernes brødre.

Familie

Forældre: rigsråd Truid Gregersen U. (1487-1545) og Ide Brock (død ca. 1531). Gift 13.2.1564 med Lisbeth Bille, født 25.3.1540 på Bohus, død 1613, d. af rigsråd Claus B. (1490-1558) og Lisbet Ulfstand (død 1540).

Bibliografi

Udv. af gamle da. domme, udg. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge II, 1844 288f; III, 1845 104f. Monumenta hist. Danicæ, udg. H. F. Rørdam II, 1875 353-58. Kancelliets brevbøger 1551-70, 1885-96. – Bille-ættens hist. I, ved W. Mollerup, 1893 731. Poul Colding: Studier i Danm.s politiske hist., 1939. – Utrykte domme i herredagsdombog nr. 6 fol. 195 385f; nr. 8 fol. 55 65ff 72 (Rigsark.).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Annas
jødisk ypperstepræst 6-15 e.Kr. Annas blev både inds ...Artikel i Den Store Danske
Saltø
hovedgård 8 km vest for Næstved. Gården kende ...Artikel i Den Store Danske
Sachsen
den sydøstligste af Tysklands nye delstater, ...Artikel i Den Store Danske
Malmø
by på den svenske Øresundskyst i det frugtbar ...Artikel i Den Store Danske
Mogens Gyldenstierne
1481-8.10.1569, dansk rigsråd og statholder. ...Artikel i Den Store Danske
Skåne
det sydligste landskab i Sverige. Med sammenlægn ...Artikel i Den Store Danske
Bohus
borg på en holm i Göta Älv i Sverige ikke lang ...Artikel i Den Store Danske
Egede
dansk-norsk slægt, der har navn efter Vester Ege ...Artikel i Den Store Danske
Heide
tysk by i delstaten Slesvig-Holsten; 20.814 indb ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
PCol
18/07/2011
  • Læst 349 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki