Dansk Biografisk Leksikon

L.A. Grundtvig

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

L.A. Grundtvig, Ludvig August Grundtvig,  18.12.1868-28.4.1913, jurist. Født i Nakskov, død i Kbh., urne nedsat 1915 på Frbg. kirkegård. G. blev student 1887 fra Borgerdydskolen på Christianshavn, cand.jur. 1893, vandt i kraft af sine ualmindelige pædagogiske evner ry som en førsterangsmanuduktør, foretog 1896-98 en videnskabelig udenlandsrejse på det Hurtigkarlske stipendium, blev 1899 assistent (sekretær) i justitsministeriet, midlertidig docent ved universitetet 1902, s.å. dr.juris. med Konnossementet. En søretlig Studie. I. Retten ifølge Konnossementet. med en indgående analyse af konnossementets karakter og en alsidig redegørelse for de bestemmende hensyn vedrørende ansvarsfrihedsklausuler i konnossementet, 1903 efter konkurrence professor ved universitetet. Han var som, skabt til at docere formueretten, det fag det tilfaldt ham at overtage. Han var ingen stuelærd teoretiker; en god praktisk forskole havde han gennemgået, og hans stadige forbindelse med den levende handels- og forretningsverden tilførte ham det stof med hvilket han helst arbejdede. Både som! sekretær ved de danske korn- og foderstof-importørers fællesorganisation og (fra 1901) ved provinshandelsforeningernes fællesudvalg vandt han rig påskønnelse i den danske handelsstand; han var også medlem af forskellige aktieselskabers bestyrelser og udfoldede tillige megen responderende virksomhed. Han var et ualmindelig skarpt og klart hoved, en analytiker af rang, men hans evner og interesser omfattede hverken retshistorie eller den retslige erkendelsesteori eller metodologi med synderlig tilbøjelighed.

Foruden en del afhandlinger – deriblandt hans konkurrenceforelæsninger – anmeldelser o.l. i Ugeskrift for Retsvæsen, Tidsskrift for Retsvidenskab, Norsk Retstidende o.a. skrev G. Kortfattet Lærebog i Handels- og Vekselret. 1901 (20. udg. ved E. Mørck og S. Kolind, 1962), konkurrenceafhandlingen Om Reklamation i Formueretsforhold med særligt Hensyn til Køb og Salg, 1903, Kort Fremstilling af Forfatterretten efter Lov 20. Marts 1904 og Bernerkonventionen, 1905 (2. udg. 1918 ved K. Glahn) og Kort Fremstilling af den danske Søret til Brug ved Forelæsninger, 1907 (2. udg. ved Axel Møller 1922). 1905 besørgede G. 2. udg. af C. Torps Dansk Tingsret (nyt optryk 1916); fortrinlige kommentarer henholdsvis til købeloven og søloven ydede han i Lov om Køb af 6. April 1906 med Forklaringer og alfabetisk Register, 1906 (2. udg. ved Alf Ross 1922) og i Søloven med oplysende Henvisninger og alfabetisk Sagregister. 1909; 1914 udkom efter Frederik Stangs idé De nordiske Sølove med Domsreferat og Sagregister. Også i lovgivningsarbejde tog G. virksom del, han var således sekretær for kommissionen til udarbejdelse af forslag til lov om aktieselskaber og fra 1901 sekretær, senere medlem af den skandinaviske civillovkommission. G. var den fødte jurist, men også kun jurist uden nogen synderligt omfattende interessesfære, et vittigt og satirisk hoved, med en kritik der kunne virke noget skånselløst, men hans sidste år var hæmmede af sygdom med deraf følgende tunghørighed, en sygdom der pinte ham både fysisk og psykisk. Selv ubetydeligheder kunne virke sårende på ham, og han tog selv sit liv.

Familie

Forældre: materialist, cand.pharm. Otto Gregers Schierning G. (1834-1925) og Laura Henriette van der Burgh Schiøtt (1833-1919). Gift 10.8.1897 i Kbh. (b.v.) med Thora Levy, født 31.10.1873 i Kbh. (Mos.), død 16.1.1943 i Kbh., d. af grosserer Philip Aron L. (1829-81) og Henriette Plonsker (1851-1922).

Udnævnelser

R. 1904. DM. 1910.

Ikonografi

Mal. af L. Grundtvig ca. 1894. Gravsten af Jens Lund. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1902 93f. – H. Munch-Petersen i Ugeskr. for retsvæsen, 1913 B 145-47. Frantz Dahl i Tidsskr. for retsvidenskab XXVI, s.å. 270-73. Samme i Zeitschr. für das ges. Handels- und Konkursrecht LXXIV, Stuttgart s.å. 540f. Jul. Lassen i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. s.å. 84-87. F. Sftang] i Norsk retstid., Kria. s.å. 369-71. Berl. tid. 28.4.s.å. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
interessesfære
(lat. interesse + gr. sfære ), inden for politolo ...Artikel i Den Store Danske
metodologi
metodelære , i bred forstand studiet af procedu ...Artikel i Den Store Danske
Bernerkonventionen
international overenskomst vedrørende beskyttelse af ...Artikel i Den Store Danske
analytiker
(via ty. og lat. af gr. analytikos ), en, der analy ...Artikel i Den Store Danske
Søloven
lov fra 1994 om søfarten; den oprindelige var fra 18 ...Artikel i Den Store Danske
retshistorie
juridisk fag, der omhandler rettens historiske d ...Artikel i Den Store Danske
alfabetisk
(se alfabet ), i bogstavorden. ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
FrDahl
18/07/2011
  • Læst 526 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki