Dansk Biografisk Leksikon

Torben Oxe

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Torben Oxe, d. 29.11.1517, lensmand. Død i Kbh., begravet i eller ved Gråbrødre k. O. nævnes som hofsinde under kong Hans, 1509 købte han af denne andel i Næsbyholm. Da Axel Lauridsen Thott, som var medejer af godset, afhændede sin part til Otte Holgersen Rosenkrantz, overfaldt O. Axel Lauridsen og aftvang ham "ved trusler og fængsel" et skøde der blev dateret forud for skødet til Otte Holgersen. O. opnåede derved i begyndelsen af 1513 at få låsebrev på Næsbyholm, men ved kgl. rettertingsdom juli s.å. blev godset tildømt Otte Holgersen, da Axel Lauridsen aflagde ed på, at han ikke havde skødet Næsbyholm til nogen før Otte Holgersen. O.s optræden i denne og en anden godssag (om Mogenstrup i Skåne) afsvækker ikke Paulus Helies dom, at han var en mand "med mange laster, voldsom og utålelig for alle og ville være blevet en ikke ringere tyran end Christian II, hvis han havde haft så stor magt, som han var grusom og ugudelig".

1514 eller 1515 blev O. forlenet med Kbh.s slot, hvortil Krogen blev lagt 1514. 1517 fik han tilladelse til at indløse Lindholm i Skåne, men s.å. lod kongen ham fængsle og anklage for rigsrådet og 29.11. blev O. henrettet. Affærens enkeltheder – deriblandt Hans Faaborgs rolle – er usikre og omstridte; det er umuligt at fastslå, om O. har begået den eller de forbrydelser han blev beskyldt for. Det er sandsynligt at anklagen har bestået i eller omfattet en beskyldning for giftmord på Dyveke og at rigsrådet har frifundet ham for dette forhold. Kongen har derefter – men dette bygger alene på Hans Svanings meddelelse – ladet ham føre for en herredstingsret af tolv bønder som har kendt ham skyldig med formlen "vi dømmer ham ikke, men hans gerninger dømmer ham". Denne retsformel er kun fundet anvendt i utvivlsomme tyverisager, hvor en lavere domstol derfor undtagelsesvis kunne idømme livsstraf. Man må da formode at O. formelt er blevet henrettet for åbenbart tyveri eller en dermed ligestillet forbrydelse – måske underslæb som lensmand – skønt dette ikke siges i nogen af kilderne. Den antagelse at de to sager mod O. for rigsråd og herredsting har haft forskelligt indhold, støttes af den betragtning at det ville være besynderligt at bringe en af rigsrådet pådømt sag for en lavere domstol, hvis formålet med herredstingssagen var at give O.s henrettelse et formelt lovligt grundlag. – O.-sagen fik politisk betydning ved at markere og skærpe modsætningen mellem kongen og rigsrådskredsen, og blandt klagepunkterne mod Christian II i Frederik I's håndfæstning og andetsteds findes også en påstand om at O. blev henrettet "mod hans nådes råds dom". Man kan måske forstå dette således at kongen ved at lade ham henrette reelt ville ramme ham for den forbrydelse, rigsrådet havde frifundet ham for.

Familie

Forældre: Johan O. (død ca. 1490) og Inger Torbensdatter Bille (død 1507). Ugift. – Bror til Johan O. (død 1534).

Ikonografi

Fremstillet s.m. Chr. II m.fl. på tegn. af Hans Nik. Hansen og på sammes mal. Bondedommen, 1883. Et stik af J. Folkema fremstiller muligvis O.s henrettelse.

Bibliografi

Laur. Weibull i Scandia V, Sth. 1932 17-55. Erik Arup: Danm.s hist. II, 1932 (fot. optr. 1961) 340f. Povl Bagge i Småskr. tilegnede Aage Friis, 1940 33-47. Stig Iuul sst. 49-61.

Læs også om Torben Oxe i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Torben Oxe
Torben Oxe
d. 1517, dansk lensmand. Adelsmanden og rigsråds ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Skåne
det sydligste landskab i Sverige. Med sammenlægn ...Artikel i Den Store Danske
forbrydelse
inden for strafferetten enhver strafbar lovovertræde ...Artikel i Den Store Danske
herredsting
indtil 1919 de almindelige domstole i herredern ...Artikel i Den Store Danske
Mogenstrup
by sydøst for Næstved ; 1848 indb. (2014). ...Artikel i Den Store Danske
Dyveke
ca. 1490-1517, Christian 2.s elskerinde. Dyv ...Artikel i Den Store Danske
håndfæstning
bekræftelse af løfte ved håndslag. I bred bet ...Artikel i Den Store Danske
Krogen
(1426 Kroken, Ørekrok , af krog 'krumning' og ør ...Artikel i Den Store Danske
henrettelse
fuldbyrdelse af dødsstraf ved skydning, hæ ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
PBag
18/07/2011
  • Læst 722 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki