biotopbeskyttelse

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

biotopbeskyttelse, bestræbelser på at beskytte plante- og dyrearters levesteder, biotoperne. Biotopbeskyttelse kan ske med forbud mod at ændre eller ødelægge biotoper ved fx afvanding, opdyrkning, tilplantning og bebyggelse. En anden form for biotopbeskyttelse er naturpleje, fx husdyrgræsning, som hindrer naturlig tilgroning, der vil kunne ændre biotopen og ødelægge livsbetingelserne for lyselskende arter eller arter, som kræver lav vegetation, fx viber.

Her i landet sker biotopbeskyttelse dels ved områdefredninger, dels gennem bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven, der beskytter biotoptyperne sø, vandløb, mose, hede, strandeng, ferskeng og overdrev. Fx må man ikke fjerne et vandhul, der er over 100 m2, medmindre man har fået dispensation.

Biotopbeskyttelse indgår i internationale naturbevarelsesaftaler, fx Ramsarkonventionen om beskyttelse af vådområder for fuglelivet og Bernerkonventionen om bl.a. beskyttelse af europæiske arters biotoper. Se også biodiversitet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
18/09/2012
Ekspert
BLMa
Oprindelig forfatter
CHO
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki