• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

biotopbeskyttelse

Oprindelig forfatter CHO Seneste forfatter Redaktionen

biotopbeskyttelse, bestræbelser på at beskytte plante- og dyrearters levesteder, biotoperne. Biotopbeskyttelse kan ske med forbud mod at ændre eller ødelægge biotoper ved fx afvanding, opdyrkning, tilplantning og bebyggelse. En anden form for biotopbeskyttelse er naturpleje, fx husdyrgræsning, som hindrer naturlig tilgroning, der vil kunne ændre biotopen og ødelægge livsbetingelserne for lyselskende arter eller arter, som kræver lav vegetation, fx viber.

Her i landet sker biotopbeskyttelse dels ved områdefredninger, dels gennem bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven, der beskytter biotoptyperne sø, vandløb, mose, hede, strandeng, ferskeng og overdrev. Fx må man ikke fjerne et vandhul, der er over 100 m2, medmindre man har fået dispensation.

Biotopbeskyttelse indgår i internationale naturbevarelsesaftaler, fx Ramsarkonventionen om beskyttelse af vådområder for fuglelivet og Bernerkonventionen om bl.a. beskyttelse af europæiske arters biotoper. Se også biodiversitet.