bankvæsen - EU-harmonisering

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Udviklingen i den danske regulering af bankvæsenet, herunder også udviskningen af den formelle sondring mellem sparekasser og banker, kan ses som et eksempel på tilpasning til EU-regler på området.

Dansk lovgivning har siden 1.1.1991 været fuldt tilpasset de principper og krav, der er blevet stillet til EU-medlemslandenes nationale love med henblik på gennemførelsen af et integreret indre marked på bankområdet.

EU-harmoniseringen, som blev tilendebragt med virkning fra senest den 1.1.1993 i samtlige EU-lande, er foregået gennem en række direktiver. Således har landene skullet anerkende hinandens love om finansielle tilsyn samt princippet om hjemlandstilsyn.

Et af de vigtigste regelsæt omhandler pengeinstitutternes egenkapital og solvens med henblik på at skabe sikre pengeinstitutter. Heri er fastlagt, hvilke kapitalformer et pengeinstitut må indregne i sin egenkapital, hvor god dets solvens som minimum skal være, samt hvor store engagementer pengeinstituttet må indgå med enkeltkunder.

Da EU-direktiverne på bankområdet er udformet som mindstekrav, er der i Danmark på en række områder i forhold til direktivernes krav fastsat skærpede regler i bank- og sparekasseloven. Blandt andet stilles der lidt strengere krav til solvensens størrelse.

En væsentlig konsekvens af regelharmoniseringen er, at tilladelse fra hjemlandsmyndigheden er tilstrækkelig til dels at kunne oprette filialer i de øvrige EU-lande, dels at kunne tilbyde grænseoverskridende finansielle tjenesteydelser hjemmefra i de øvrige EU-lande.

Dette gælder også, hvis reglerne i hjemlandet er lempeligere end reglerne i det land, hvori virksomheden skal foregå. Tidligere var det kun muligt for et pengeinstitut at åbne filialer i andre EU-lande mod at udarbejde én ansøgning for hvert land og underkaste sig forskellige staters love og kapitalkrav.

Med regelharmoniseringen på bankområdet i EU er der således foruden skærpede muligheder for konkurrence mellem EU-landenes pengeinstitutter også skabt mulighed for konkurrence mellem landenes forskellige nationale jurisdiktioner og deres bankreguleringssystemer — i hvert fald så længe de enkelte EU-landes nationale regler på bankområdet ikke er totalharmoniseret.

Læs mere om bankvæsenets historie.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
29/07/2010
Ekspert
guan
Oprindelige forfattere
JEbb
29/01/2009
NCN
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki