eksekution

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

eksekution, fuldbyrdelse af et retskrav. En rettighedshaver kan i visse tilfælde selv tvangsfuldbyrde sit krav gennem modregning. Fogedrettens bistand til inddrivelse af et krav på penge eller naturalier forudsætter som regel, at rettighedshaveren har fået fastslået kravet på betryggende måde. Som grundlag for eksekution anerkendes domme, herunder evt. fremmede domme, kendelser samt beslutninger om sagsomkostninger. Retsforlig, udenretlige forlig, gældsbreve, pantebreve, veksler og checks kan også i vid udstrækning være eksigible, dvs. danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

Ordet eksekution kommer af latin exsecutio 'udførelse', af exsequi 'udføre, fuldbyrde', egl. 'følge efter'.

Langt de fleste krav er pengekrav, som eksekveres ved, at fogedretten for kreditor foretager udlæg i skyldnerens, rekvisitus', aktiver. Har skyldneren ikke betalt inden for en vis tid — som oftest fire uger — afholder fogedretten på kreditors forlangende tvangsauktion over de udlagte aktiver. Krav på naturalier kan også eksekveres gennem fogedretten. Et krav på en fast ejendom kan fx gennemføres ved, at rettighedshaveren bliver indsat i besiddelsen af ejendommen.

Selvom der ikke foreligger et eksekutionsgrundlag, kan visse naturalkrav gennemtvinges ved en såkaldt umiddelbar fogedforretning, hvilket forudsætter, at der foreligger en fornøden klarhed vedrørende kravet, fx udsættelse af en lejer pga. manglende lejebetaling. De foreløbige retsmidler, dvs. arrest til sikring af et pengekrav og fogedforbud til håndhævelse af undladelsespligter, bruges også uden sædvanligt eksekutionsgrundlag.

Offentlige myndigheders pengekrav kan næsten altid inddrives gennem lønindeholdelse eller ved udlæg foretaget af deres egne pante- og toldfogeder, uden at kravene er fastslået ved dom e.l. Skyldneren kan kræve pante- og toldfogedudlæg prøvet af fogedretten. Politidirektørerne drager omsorg for, at straffedommes bestemmelser om afsoning af fængsel bliver eksekveret via fængselsvæsenet; de økonomiske elementer i straffedomme, fx bøder, sagsomkostninger og erstatninger, kan eksekveres via fogedretten.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
09/05/2014
Oprindelig forfatter
JeAA
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki