Du søgte efter Habitatdirektivet

Viser 1-20 af 39

Forrige 1 2 Næste
 1. Habitatdirektivet

  EF-direktiv af 21.5.1992 (92/43/EØF) om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Hovedformålet med direktivet er at fremme opretholdelsen af den bio... Læs mere

 2. Miljømålsloven

  ... Læs mere

 3. habitatområde

  beskyttet naturområde, se EF-habitatområde og Habitatdirektivet. ... Læs mere

 4. Levesteds-direktivet

  regel i EUs miljøpolitik, se Habitat-direktivet. ... Læs mere

 5. Statens krise

  Som den sidste af de fire globale udviklingstendenser skal statens krise omtales kort. Efter at staterne i høj grad er gået fra at være importbegrænsende t... Læs mere

 6. Plantesamfund

  Under nogenlunde ensartede økologiske forhold vil der opstå såkaldte plantesamfund, dvs. grupperinger af arter, der tilsyneladende stiller nogenlunde samm... Læs mere

 7. Nutidens forsøg på beskyttelse

  Der er allerede gjort en del forsøg på at begrænse den mængde næringsstoffer og miljøgifte, der belaster vore farvande. I de efterfølgende afsnit genn... Læs mere

 8. Pleje af fiskebestandene nu og i fremtiden

  Igennem hele 1900-tallet er fiskebestandene i vores vandløb som flere gange nævnt gået tilbage. Og som ligeledes nævnt har udretning af vandløb og opgr... Læs mere

 9. jagtfredning

  fredning af vildtbestanden for at beskytte den mod jagt. Baggrunden for danske og internationale regler om jagtfredning er, at vildtets levesteder, dvs. skove,... Læs mere

 10. snæbel

  ...Coregonus oxyrhynchus, slank, sølvblank laksefisk med karakteristisk forlænget snude (ty. Schnäpel). Arten omfatter flere former i fersk- og brakvand ... Læs mere

 11. Tøndermarsken

  inddigede og udnyttede marskarealer i det vestlige Sønderjylland ved den dansk-tyske grænse; ca. 85 km2. Området, uden træer og hegn, strækker sig fr... Læs mere

 12. Veterantræer som levested

  Veterantræer udgør alene i kraft af deres høje alder et vigtigt element af kontinuitet i skoven. I danske bøge- og egeskove peger de næsten altid tilbag... Læs mere

 13. Forvaltningen af danske pattedyr

  Forvaltning før og nu Fra føderessource til livskvalitet I historisk perspektiv afspejler forvaltningen af pattedyr i Danmark en udvikling. Fra at være e... Læs mere

 14. biodiversitet

  ...biologisk diversitet, mangfoldigheden af levende organismer. Biodiversitet kan beskrives på flere niveauer som fx genetisk diversitet eller som diversite... Læs mere

 15. Nyeste initiativer

  Naturnær skovdrift Omkring år 2000 blæste der nye og mere internationale vinde omkring naturbeskyttelsen i de danske skove, og indflydelsen fra FN’s mil... Læs mere

 16. Gråsæl

  Gråsælen er sjælden i Danmark, men træffes regelmæssigt i Vadehavet, på Totten på Anholt og på Rødsand ved Gedser i et samlet antal på under 50. G... Læs mere

 17. Litteratur: Skovtyper og deres baggrund

  Buchwald, E. & S. Søgaard. 2000. Danske naturtyper i det europæiske Natura 2000 netværk. -Skov- og Naturstyrelsen. European Communities. 1991. Corine... Læs mere

 18. Hasselmus

  Hasselmusen lever i løv- og blandskove kendetegnet ved stor artsrigdom af planter, således at behovet for føde og skjulesteder sikres i den aktive period... Læs mere

 19. Litteratur: Moserne og de ferske enge

  Agger, P., P. Christensen, A. Reenberg og B. Aaby. 2002. Det fede landskab. Landbrugets næringsstoffer og naturens tålegrænser. – Vismandsrapport 2002. ... Læs mere

 20. Beskyttelse og geologisk naturforvaltning

  Anvendelsen af landskabet diskuteres til stadighed, da vores samfund hele tiden ændrer sig. Det sker i forbindelse med nybyggeri, anlæggelse af veje, rejsn... Læs mere

Viser 1-20 af 39

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki