Du søgte efter Naturbeskyttelsesloven

Viser 1-20 af 67

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. Naturbeskyttelsesloven

  afløste pr. 1.7.1992 Naturfredningsloven, Naturforvaltningsloven og Sandflugtsloven. Lovens formål er at beskytte de vilde dyr og planter og deres levested... Læs mere

 2. beskyttelseslinjer

  se Naturbeskyttelsesloven. ... Læs mere

 3. fredningsnævn

  se fredning og Naturbeskyttelsesloven. ... Læs mere

 4. naturfredning

  se fredning og Naturbeskyttelsesloven. ... Læs mere

 5. klitfoged

  tilsynsførende med fredede klitarealer. Klitfogeden stod indtil 1992 på nederste trin i det offentlige tilsyn med klitarealer, som indførtes samtidig med be... Læs mere

 6. byggelinjer

  linjer, der er fastlagt i større eller mindre afstand fra bl.a. veje, strande og åer, og inden for hvilke der ikke må bygges m.m. Byggelinjerne sikrer en ge... Læs mere

 7. skovrejsning

  plantning af skov på arealer, som før tilplantningen ikke var skovbevoksede. Med Naturforvaltningsloven 1989 (overført til Naturbeskyttelsesloven 1992) fik ... Læs mere

 8. åbeskyttelseslinje

  linje i en afstand af 150 m fra registrerede vandløb, inden for hvilken der ikke må placeres bebyggelse, foretages terrænændringer mv., se Naturbeskyttels... Læs mere

 9. klitfredningslinjen

  linje, der afgrænser den zone langs Vesterhavet, hvor indgreb ikke er tilladt uden dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Linjen blev 1998-2002 udvidet, så... Læs mere

 10. Det åbne landskab er en mosaik

  En flypassager vil se det danske landskab som et markant visuelt mønster: En mosaik af marker, haver, vådområder, skove osv. med skarpe grænser imellem, ... Læs mere

 11. naturpleje

  foranstaltninger, der skal sikre opretholdelse eller fremme af en bestemt naturtilstand, fx gennem afgræsning eller fjernelse af selvsåede træer. Det offent... Læs mere

 12. Det dyrkede land

  Præsentation Mere end halvdelen af Danmarks landareal er opdyrket. Omkring 60 % af landet ejes og drives af udøvende landmænd. Det meste af dette areal er... Læs mere

 13. Byggeloven

  lov, der regulerer dels bebyggelsers udformning, dels udnyttelse af ejendomme. Byggeloven regulerer først og fremmest bygningers opførelse, konstruktion, ind... Læs mere

 14. Småbiotoperne og deres planteliv

  De små arealer i det dyrkede land, der ikke er i omdrift og ikke ligger brak, kaldes småbiotoper (figur 9-16). Nogle af dem er linjeformede, f.eks. stendig... Læs mere

 15. Beskyttelse og pleje

  Beskyttelse Mange af de store og vigtige hedeområder i Danmark er fredede eller i offentlig eje. De plejes aktivt for at hindre, at de forsvinder eller ænd... Læs mere

 16. Naturfredningsrådet

  offentligt råd, som blev oprettet i 1917 i henhold til Danmarks første lov om naturfredning af s.å. Naturfredningsrådet hørte oprindelig under Justitsmi... Læs mere

 17. brunelle

  Prunella, slægt i læbeblomstfamilien med to danske arter. Blomsterne sidder i tætte, aksformede stande. Alm. brunelle, Prunella vulgaris, er vidt udbredt... Læs mere

 18. mark- og vejfred

  i ældre dansk ret dels regler for at beskytte jordbrugerne mod skader og ulemper som følge af, at andres kreaturer færdedes over deres marker, dels regler f... Læs mere

 19. Danmarks Naturfredningsforening

  dansk forening, stiftet 1911 som Foreningen for Naturfredning. Siden 1925 har foreningen haft det nuværende navn. Foreningen arbejder for at beskytte natur... Læs mere

 20. Ekstensivt landbrug

  Landbrugsdrift i form af ekstensiv græsning og høslæt på lysåbne arealer har været en forudsætning for den store udbredelse, som halvnaturarealer, så... Læs mere

Viser 1-20 af 67

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki