Du søgte efter Naturklagenævnet

Viser 1-16 af 16

 1. Naturklagenævnet

  Natur- og Miljøklagenævnet, administrativ klageinstans. Naturklagenævnet er klageinstans for afgørelser, der træffes inden for fredning og i henhold til... Læs mere

 2. kommunestyre - det statslige tilsyn

  med kommunestyret varetages dels via de særlige klagemyndigheder, der er oprettet inden for bestemte lovgivningsområder, fx sociale ankenævn, Miljøklagen... Læs mere

 3. Miljøministeriet

  ministerium for miljøbeskyttelse og skov- og naturforvaltning. Sagområdet omfatter endvidere fysisk planlægning (byplaner, lokalplaner) og råstofforvaltn... Læs mere

 4. kommunaltilsyn

  det statslige tilsyn med kommunerne, der udøves af fem regionale statsforvaltninger. Den primære opgave er at sikre, at kommunerne overholder gældende reg... Læs mere

 5. kystsikring - bestemmelser og fremgangsmåde

  Ifølge Lov om kystbeskyttelse bestemmer amtsrådet (fra 2007 kommunalbestyrelsen), om egentlige kystbeskyttelsesforanstaltninger skal udføres. Enhver kan f... Læs mere

 6. organisationsmagt

  forvaltningsretligt begreb, der angår spørgsmålet om, hvem der bestemmer fordelingen af den offentlige forvaltnings opgaver på de organer og stillinger, so... Læs mere

 7. Råstofloven

  lov fra 1991, der både omfatter råstofforekomster på land og i hav, men ikke råstoffer i dybereliggende lag, fx olie og naturgas, der er omfattet af Underg... Læs mere

 8. administrativ rekurs

  klage til et forvaltningsorgan over en afgørelse, der er truffet af et andet forvaltningsorgan. I den sædvanlige statsforvaltning kan der klages til et hø... Læs mere

 9. vådområde

  naturtype; omfatter søer, vandhuller, vandløb, moser, sjapvandsområder og indtil 6 m dybe kystområder inklusive deres fugtige, mere eller mindre konstan... Læs mere

 10. Naturbeskyttelsesloven

  afløste pr. 1.7.1992 Naturfredningsloven, Naturforvaltningsloven og Sandflugtsloven. Lovens formål er at beskytte de vilde dyr og planter og deres levested... Læs mere

 11. EF-habitatområde

  betegnelse for særligt beskyttede områder til beskyttede vilde dyr og planter samt naturtyper i henhold til EF's habitatdirektiv fra 1992. Disse områder ... Læs mere

 12. Planlægningsloven

  ...Planloven, lov, der danner grundlag for de offentlige myndigheders styring af den fremtidige arealanvendelse. Loven trådte i kraft 1.1.1992 og var i hove... Læs mere

 13. naturbeskyttelsesorganisationer

  organisationer, der varetager en gruppes interesser for naturen. I 1922 begyndte det internationale samarbejde om beskyttelse af naturen med stiftelse af den f... Læs mere

 14. fredning

  fællesbegreb for en særlig beskyttelse af sjældne dyr og planter, værdifulde naturområder, landskaber (se også landskabsbevaring), fortidsminder og byg... Læs mere

 15. vandløb

  vandets overfladiske afløb gennem bække, åer og floder. Vandløb leder overskudsnedbøren, som ikke fordamper, ud til havet som en del af vandkredsløbet... Læs mere

 16. kommunestyre

  i Danmark det grundlovssikrede lokale, kommunale selvstyre. Efter Grundloven § 82 skal kommunernes ret til selvstændigt at styre deres anliggender under st... Læs mere

Viser 1-16 af 16

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki