Du søgte efter Sø- og Handelsretten

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Sø- og Handelsretten

  domstol i København, oprettet ved lov i 1861, hvis... ... Læs mere

 2. prøvesag

  retssag i en landsret eller i Sø- og Handelsretten i København, der er fundet egnet til den prøve i procedure, som advokater og advokatfuldmægtige, der har... Læs mere

 3. Anke- og Kæremålsudvalg

  fast udvalg under Højesteret, der består af tre dommere. Dette er en undtagelse fra reglen om, at der altid skal deltage mindst fem højesteretsdommere i beh... Læs mere

 4. begrænsningsfond

  pengebeløb, der deponeres ved Sø- og Handelsretten i København til betaling af søretlige krav. Reglerne om begrænsningsfond i Søloven af 1994 er baseret ... Læs mere

 5. landsretssagfører

  titel, der 1919-58 blev brugt af en advokat med ... ... Læs mere

 6. handelskyndige dommere

  inden for civilprocessen særlig sagkyndige dommere, der kan medvirke i sager, hvor kendskab til handelsforhold skønnes at være af betydning. Ved behandling ... Læs mere

 7. Retsinformation

  statens juridiske elektroniske informationssystem, oprettet i 1986 og ledet af et sekretariat under Justitsministeriet. Retsinformation indeholder den fulde ... Læs mere

 8. retskreds

  geografisk område, der hører under en domstols kompetence. Danmark er inddelt i 24 byretskredse med en ret i hver retskreds. ... ... Læs mere

 9. retsformand

  dommer, der fører ordet på rettens vegne i sager, hvori der medvirker flere dommere, fx i Højesteret, i ... ... Læs mere

 10. kollegialret

  (1. led af lat. collegialis, af collegium, se kollegium), ret, der består af flere juridiske dommere. Højesteret, Østre Landsret og Vestre Landsret er kolle... Læs mere

 11. anklagemyndighed

  offentlig myndighed, som i samarbejde med politiet varetager den retlige indsats mod strafbare handlinger. Hovedopgaven er at være anklager i straffesager. ... Læs mere

 12. Markedsføringsloven

  lov, der tilsigter at give de erhvervsdrivende retsbeskyttelse mod illoyal konkurrence og give forbrugerne et retsværn mod vildledende reklame og andre krit... Læs mere

 13. retspræsident

  dommer, der er administrativ leder af Højesteret, Østre Landsret, Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten, Tinglysningsretten, Københavns Byret, Retten på... Læs mere

 14. C.S. Klein

  Christian Sophus Klein, 17.8.1824-9.1.1900, dansk embedsmand og politiker. Klein var jurist og gjorde embedskarriere, bl.a. som sekretær ved stænderforsaml... Læs mere

 15. dommer

  stillingsbetegnelse for de højeste tjenestemænd ved de danske byretter og landsretter og ved Højesteret. Indtil 1919 var domsmyndighed og udøvende myndighe... Læs mere

 16. rederansvarsbegrænsning

  reders ret til begrænsning af sit erstatningsansvar for krav med tilknytning til et skib if. Søloven kap. 9. Erstatningen kan begrænses til et bestemt belø... Læs mere

 17. domstol

  institution, hvis hovedformål det er at medvirke til at fastslå og gennemføre bestående rettigheder og forpligtelser. I Danmark er der tre instanser inde... Læs mere

 18. skifte

  opgørelse af en formuemasse bestående af aktiver og passiver samt fordeling af overskuddet til fx kreditorer og arvinger. Skifte foretages af dødsboer, ko... Læs mere

 19. Danmark - retssystem

  Retssystemet i Danmark kan føres tilbage til middelalderen. Romerretten har ikke været gældende i Danmark, men systemet er ikke desto mindre blevet påvir... Læs mere

 20. Danmark - forfatning

  Hjørnestenen i Danmarks forfatning er Danmarks Riges Grundlo... ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki