Du søgte efter aktindsigt

Viser 1-16 af 16

 1. aktindsigt

  retten til at gøre sig bekendt med dokumenter, som er indkommet til eller oprettet af statslige eller kommunale myndigheder. Reglerne om aktindsigt i dokument... Læs mere

 2. offentlighed i forvaltningen

  princip, hvorefter danske borgere siden 1971 har haft ret til at kende indholdet af de sagsakter, der indgår i en offentlig myndigheds sagsbehandling. Enhver ... Læs mere

 3. sigtede

  person, der er mistænkt for at have begået et strafbart forhold og af politiet er blevet oplyst om sine rettigheder, navnlig retten til at nægte at udtale... Læs mere

 4. tjenestebefaling

  instruks fra en overordnet embedsmand til en underordnet eller fra en overordnet forvaltningsmyndighe... ... Læs mere

 5. partsoffentlighed

  i retsplejen det grundlæggende princip, at en part har ret til at være til stede i alle retsmøder samt ret til aktindsigt, dvs. at blive bekendt med alt, hv... Læs mere

 6. forvaltningsproces

  den offentlige forvaltnings fremgangsmåde ved behandling og afgørelse af en sag. Reglerne er fastsat i Forvaltningsloven af 1987 og har til formål at sikre,... Læs mere

 7. retlig interesse

  i retsplejen en parts anerkendelsesværdige interesse i at få en sag afgjort ved domstolene. Retsplejeloven definerer ikke begrebet retlig interesse, men kræ... Læs mere

 8. Udenrigsloven

  kort betegnelse for Loven om udenrigstjenesten, som vedrører dennes organisation og siden 1983 tillige dens formål (se udenrigstjenesten). Begrebet udenrigst... Læs mere

 9. åbent diplomati

  logisk modsætning til hemmeligt diplomati. Støttet af den politiske og tekniske udvikling har kravet om åbent diplomati vundet stigende tilslutning siden be... Læs mere

 10. retssikkerhed

  begreb, som anvendes til at karakterisere den retlige regulering, der skal sikre borgernes rettigheder. Retssikkerhed er især vigtig på retsområder, hvor of... Læs mere

 11. domstolsprøvelse

  ret til for borgerne ved domstolene at få efterprøvet lovligheden af offentlige forvaltningsmyndigheders afgørelser. Denne ret er fastslået i Grundlovens... Læs mere

 12. Amsterdamtraktaten

  traktat om ændring af Maastrichttraktaten om Den Europæiske Union, undertegnet 2.10.1997 i Amsterdam med ikrafttrædelse 1.5.1999. Amsterdamtraktaten ændr... Læs mere

 13. medieret

  juridisk fagområde, der beskæftiger sig med massemediernes frihed og ansvar. Reglerne kan inddeles i fire grupper, hvoraf den første omhandler den grundlovs... Læs mere

 14. tavshedspligt

  pligt for en person til ikke uberettiget at videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som den pågældende er blevet bekendt med gennem sit arbejde i ... Læs mere

 15. offentlighed

  i bred forstand dels alle borgere i et land eller et samfund og da oftest i bestemt form, offentligheden, dels tilgængelighed eller åbenhed for alle, herun... Læs mere

 16. offentlighed - offentlighed i forvaltningen

  I Danmark har borgerne ret til hos stat og kommune at blive gjort bekendt med indholdet af de dokumenter, der indgår i myndighedernes sagsbehandling. Regler... Læs mere

Viser 1-16 af 16

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki