Du søgte efter alkaner

Viser 1-20 af 26

Forrige 1 2 Næste
 1. alkaner

  ...paraffiner, alifatiske carbonhydrider (kulbrinter), som kun indeholder enkeltbindinger; de er dermed mættede, dvs. at der ikke kan adderes fx hydrogen ti... Læs mere

 2. paraffiner

  ældre betegnelse for alkaner. ... Læs mere

 3. haloner

  (af halogen og ... ... Læs mere

 4. alifatiske forbindelser

  stoffer, hvis molekyler kun indeholder carbon (C) og hydrogen (H), og hvor C-atomerne sidder i en kæde, som dog kan være forgrenet. Hvis forbindelserne kun... Læs mere

 5. homologe forbindelser

  serie af organiske forbindelser, fx alkaner, ... ... Læs mere

 6. butan

  (af lat. butyrum 'smør' og -an), C4H10, en farveløs, yderst stabil gas, som er uopløselig i vand; kogepunkt -0,5 °C. Den er meget brandfarlig og virker bed... Læs mere

 7. dehydrogenering

  (af de- og afledn. af hydrogen), fraspaltning af hydrogen fra organisk kemiske forbindelser. Processen foregår ved høj temperatur og kan fx omdanne alkaner t... Læs mere

 8. nitrering

  i kemien en proces, hvori et hydrogenatom i en organisk forbindelse erstattes med en nitrogruppe (NO2) under indvirkning af salpetersyre. Nitrering af alkaner ... Læs mere

 9. carbonhydrider

  ...kulbrinter, organiske forbindelser, som udelukkende indeholder carbon (kulstof) og hydrogen (brint). De fås hovedsagelig fra jordolie, kultjære og planter... Læs mere

 10. alkyner

  alifatiske carbonhydrider (kulbrinter), som indeholder én tripelbinding og har den almene formel CnH2n-2. De er i højere grad umættede end alkenerne og har ... Læs mere

 11. Kovats retentionsindeks

  teknik til brug ved bl.a. identifikation af ukendte stoffer i gaskromatografi. Stoffer indekseres relativt til n-alkaner, idet fx pentan gives indeks 500, hexa... Læs mere

 12. klorering

  kemisk reaktion, hvori klor bliver indført i en kemisk forbindelse. Således kan alkaner kloreres under indvirkning af klor og lys (fx dannelse af klormethan ... Læs mere

 13. nitroforbindelser

  organiske stoffer, der indeholder gruppen −NO2, hvori nitrogen er bundet til carbon. De fleste alifatiske nitroforbindelser er vanskeligt tilgængelige og fr... Læs mere

 14. alkylhalogenider

  ...haloalkaner, carbonhydrider, hvor et eller flere hydrogenatomer er udskiftet med halogenatomer (F, Cl, Br, I). De dannes ofte ved halogenering af alkaner sa... Læs mere

 15. Charles-Valentin Alkan

  1813-1888, fransk pianist og komponist, født Charles-Valentin Morhange i en jødisk familie, hvor faderen, Alkan Morhange (1780-1855) var musiker og drev en... Læs mere

 16. paraffin

  (af lat. parum 'lidt, utilstrækkelig' og affinis 'havende affinitet', egl. 'grænsende til, beslægtet', om stoffets utilbøjelighed til at reagere med andre ... Læs mere

 17. kemisk binding

  de kræfter, som holder atomer sammen, så der dannes molekyler og faste stoffer. Der findes flere former for kemiske bindinger, og der skelnes mellem stær... Læs mere

 18. isobutan

  ... (af iso- og butan), 2-methylpropan, C4H10, brændbar, farveløs gas med kog... ... Læs mere

  Tags:

 19. ethan

  (af eth(er) og -an), C2H6, farveløs gas med kogepunkt -88,6 °C. Ethan udvindes fra naturgas og mineralolie og anvendes som råstof for fremstilling af ... ... Læs mere

 20. pentan

  (afledt af gr. pente 'fem'), C5H12, alkan med tre isomere former, der alle er farveløse, brændbare væsker: n-pentan (kogepunkt 36,1 °C), 2-methylbutan (is... Læs mere

  Tags:

Viser 1-20 af 26

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki