Du søgte efter herbivor

Viser 1-15 af 15

  1. herbivor

    (af lat. herba 'plante' og afledn. af vorare 'æde'), planteæder, se ernæringsmåder og fødenet. ... Læs mere

  2. -fag

    græsk og internationalt 2. sammensætningsled, af lat. -phagus, af gr. phagos, af phagein 'at æde, spise'. -fag betegner noget, der fortærer noget, fx fytof... Læs mere

  3. kandebærer

    ...Nepenthes, slægt af kødædende planter i kandebærerfamilien (Nepenthaceae) med ca. 120 arter i tropisk-subtropisk regnskov. Hovedudbr... ... Læs mere

  4. sekundærproduktion

    inden for økologi produktionen af planteædende dyr (herbivorer). Alger og planter er det første led i fødekæderne (primærproducenter), planteæderne det ... Læs mere

  5. Pesticidernes direkte betydning

    De giftstoffer, der bruges i landbruget, kaldes både for pesticider, sprøjtemidler og plantebeskyttelsesmidler. Herbicider er gifte mod ukrudt, fungicider ... Læs mere

  6. Tilpasninger hos rørsumpens smådyr

    En rørsump er ofte en monokultur; vegetationen er derfor artsfattig i forhold til andre mosetyper. sammenlignet med andre planter har tagrør til gengæld e... Læs mere

  7. Litteratur: Nåleskov

    Bisgaard, C. 1972. Den røde skovmyre. – Biologisk Orientering. Gyldendal, København. Collingwood, C.A. 1979. The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia... Læs mere

  8. Hedelyng

    Hedelyng er den vigtigste planteart på danske heder. Det er i høj grad den, der bestemmer vilkårene for de andre planter og for dyrene. Hedelyngs livscykl... Læs mere

  9. Græsning og andre former for herbivori

    Den generelle betegnelse for dyrs fortæring af levende plantemateriale er herbivori. Herbivori omfatter foruden det, man sædvanligvis forstår ved græsnin... Læs mere

  10. Samspil mellem det åbne lands organismer

    Mellem organismerne i det åbne lands naturtyper er der et utal af påvirkninger og vekselvirkninger – konkurrence, græsning eller herbivori, parasitisme,... Læs mere

  11. fødenet

    føderelationerne mellem organismerne i et økosystem. Organisk materiale danne... ... Læs mere

  12. ernæringsmåder

    ... de mange forskellige måder, som levende organismer skaffer sig næring på. Der er to fundamentalt forskellige ernæringsmåder. Ved den ene, som findes h... Læs mere

  13. Litteratur: Dynamik og forstyrrelser i skoven

    Aude, E., D.N. Hansen, P.F. Møller & T. Riis-Nielsen. 2002: Naturnær skovrejsning – et bæredygtigt alternativ. – Faglig rapport fra DMU, nr. 389 ... Læs mere

  14. Litteratur: Moserne og de ferske enge

    Agger, P., P. Christensen, A. Reenberg og B. Aaby. 2002. Det fede landskab. Landbrugets næringsstoffer og naturens tålegrænser. – Vismandsrapport 2002. ... Læs mere

  15. cyklus

    En cyklus er karakteriseret ved mere eller mindre regelmæssigt tilbagevendende fænomener, hændelser, ensartede processer eller tilstande. ... ... Læs mere

Viser 1-15 af 15

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki