Du søgte efter hjemmel

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. hjemmel

  juridisk begreb, der optræder i to varianter. Hjemmel bruges for det første helt bredt som udtryk for private personers og offentlige myndigheders retlige ... Læs mere

 2. søvejsregler

  regler med det formål at forebygge kollisioner til søs. De internationale søvejsregler, der fastsætter bestemmelser for bl.a. skibes vigepligt, lanternefø... Læs mere

 3. berigelseskrav

  økonomisk krav fra en tabslidende part, som modsvarer den berigelse, som en anden part har haft. Som hovedregel er der kun erstatningspligt for tab, når der ... Læs mere

 4. konkurrencebegrænsning

  foranstaltning, hvis formål eller følge er at begrænse den i øvrigt frie konkurrence mellem de erhvervsdrivende, fx prisaftaler, eksklusivaftaler, kvoterin... Læs mere

 5. faktiske handlinger

  ...faktisk forvaltningsvirksomhed, aktiviteter i den offentlige forvaltning, som ikke har karakter af udstedelse af forvaltningsakter eller andre retsakter. So... Læs mere

 6. afbestilling

  juridisk betegnelse for løftegivers ensidige frigørelse fra et løfte, der ellers ville have forpligtet ham. Afbestilling adskiller sig fra ophævelse ved at... Læs mere

 7. midlertidig bevillingslov

  lov, der fremsættes for Folketinget, såfremt et forslag til finanslov ikke er vedtaget inden finansårets begyndelse, dvs. 1. januar. En midlertidig bevillin... Læs mere

 8. privat brug

  særregel i Ophavsretsloven. En ophavsmands eneret til fremstilling af eksemplarer af litterære og kunstneriske værker brydes af et klassisk og international... Læs mere

 9. præambel

  (af lat. praeambulum 'det, der går foran', af præ- og afledn. af ambulare 'gå omkring'), indledning til internationale traktater, EUs forordninger, direktiv... Læs mere

 10. modregning

  ophørsgrund for fordringer, som to personer har på hinanden, ved at den ene persons fordring udlignes i den andens. Modregning sker, ved at modregneren opgiv... Læs mere

 11. nulla poena sine lege

  ... (lat. 'ingen straf uden lov'), strafferetligt princip, hvorefter straf altid kræver hjemmel i lov, se legalitetsprincippet.... ... Læs mere

 12. henteskyld

  juridisk læresætning, som i sin helhed lyder: 'Pengeskyld er bringeskyld, anden skyld er henteskyld'. Hermed udtrykkes, at en person, som har krav på en rea... Læs mere

 13. mosekonens bryg

  fordampningståge, som dannes over vådområder, når vandet er varmere end luften. Fænomenet optræder ofte i klare, stille og derfor kølige sommernætte... Læs mere

 14. produktefterligning

  fremstilling og salg af varer, der er en nøje efterligning af en konkurrents. Som udgangspunkt er det lovligt at efterligne konkurrenternes varer, medmindre v... Læs mere

 15. ansvarsgennembrud

  et ikke lovreguleret udtryk i selskabsretten for de ganske særlige tilfælde, hvor et moderselskab eller en anden hovedaktionær undtagelsesvis kan komme ti... Læs mere

 16. condictio indebiti

  (lat. 'aftale (om tilbagekrav) for den, der ingen gæld har'), tilbagesøgningskrav, der som hovedregel tilkommer den, som har præsteret en ydelse i den fejla... Læs mere

 17. politivedtægt

  regelsæt, der blev udarbejdet af politimesteren og kommunerne i hver politikreds og blev godkendt af Justitsministeriet. Reglerne, der skal sikre ro og orden ... Læs mere

 18. hvile i sig selv-princippet

  princip vedrørende takstfastsættelsen for offentlige virksomheder, især forsyningsvirksomheder. De må ikke uden særlig hjemmel have underskud eller oversk... Læs mere

 19. COPY-DAN

  ... Læs mere

 20. illoyal konkurrence

  erhvervsmæssig adfærd, der skader konkurrenterne ved anvendelse af forretningsmetoder, som strider mod god markedsføringsskik, navnlig anvendelse af urigtig... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki