Du søgte efter naturgenopretning

Viser 1-20 af 42

Forrige 1 2 3 Næste
 1. naturgenopretning

  aktiv ændring af et område, så der opstår nogle ønskede naturkvaliteter. Som regel er der tale om at bringe et kultiveret område tilbage til en mere n... Læs mere

 2. Mekaniseringens betydning for dyr og planter i markerne

  Alle kender sikkert nogle af sporene efter de store, tunge markredskaber. Tydeligst er de kørespor, der aftegner sig som lange parallelle bånd i markerne o... Læs mere

 3. Byen

  Det er landbruget, der er og formentlig fortsat vil være den sektor, der afgiver arealer til nye funktioner. På grund af By- og Landzoneloven fra 1970, som... Læs mere

 4. Grynderup Sø

  ... Læs mere

 5. byøkologi

  ... Læs mere

 6. Jordfordelingsloven

  lov om jordfordeling mellem landejendomme, har til formål at tilvejebringe en mere rationel drift af landbrugsejendomme ved at samle jorderne i så få lodder... Læs mere

 7. vandhul

  lille sø i landskabet. Vandhuller er vigtige levesteder for padder og insekter, bl.a. vandbiller og vandtæger. Hvis et vandhul i Danmark er over 100 m2, må... Læs mere

 8. Fremtiden

  Dette kapitel har omhandlet en lang række menneskelige påvirkninger af vor natur. En central konklusion er, at de seneste årtiers meget voldsomme intensiv... Læs mere

 9. Landbrugsudviklingen

  Den igangværende koncentrering og specialisering af produktionen med de stordriftsfordele, det indebærer, vil efter alt at dømme fortsætte, også med hva... Læs mere

 10. strandeng

  vegetationstype ved kyster. Langs beskyttede saltvands- og brakvandskyster udvikles der på lavtliggende arealer, som regelmæssigt oversvømmes med havvand... Læs mere

 11. marginaljord

  jord, som unddrages drift, enten fordi arealerne er helt uanvendelige til agerbrug, eller fordi de økonomiske konjunkturer ikke længere gør det rentabelt ... Læs mere

 12. Gyldensteen Strand

  Gyldensteens inddæmmede Strand, naturområde med fjord og sø på i alt 616 ha ved Fyns nordkyst øst for Bogense. Området var indtil 2014 et indvundet str... Læs mere

 13. naturbeskyttelse

  love og regler, der skal hindre, at vore omgivelser ødelægges eller forandres på en uacceptabel måde. Den omfattende lovgivning om ... ... Læs mere

 14. Landbruget og EU

  Fra 1990 til år 2000 faldt jordbrugsarealet med 5 %. Frem til 2010 forventes afgivelsen at øge til knap 6 %. Forholdet mellem landbrugsarealet og naturarea... Læs mere

 15. Vandløbenes og fiskenes historie

  Udnyttelse af vandløbene I forhistorisk tid har man primært udnyttet vandløbene som transportveje og fiskebestandene som et vigtigt supplement til den da... Læs mere

 16. Nygård Sø

  genskabt sø mellem Højby og ... ... Læs mere

 17. snæbel-projektet

  naturgenopretningsprojekt med det formål at hindre udryddelsen af den stærkt truede fisk ... ... Læs mere

 18. statsskov

  skov og andre arealer, fx hede, der ejes af staten og forvaltes af ... ... Læs mere

 19. naturforvaltning

  Naturforvaltning. Den danske natur forvaltes via en række forskellige love, først og fremmest ... ... Læs mere

 20. Skjern Å - ren eller beskidt, laks eller ej

  Skjern Å er Danmarks vandrigeste å. I gennemsnit passerer 35 m3 vand pr. sekund gennem åen ud i Ringkøbing Fjord. Åen har gennem århun­dreder været vig... Læs mere

Viser 1-20 af 42

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki