Du søgte efter retsforlig

Viser 1-7 af 7

 1. retsforlig

  forlig, der indgås mellem parterne i en civil retssag og indføres i retsbogen. Efter Retsplejeloven skal dommeren i alle civile sager i første instans mægl... Læs mere

 2. dommertilkendegivelse

  en dommers mundtlige tilkendegivelse af, hvorledes en retssag bør afgøres, enten ud fra retlige betragtninger eller ud fra billighedsbetragtninger. Såfremt ... Læs mere

 3. forlig

  juridisk en bindende aftale mellem to parter, hvori deres civilretlige tvist endeligt er løst. Et forlig kan indgås når som helst før en retssag, under for... Læs mere

 4. EU-Domskonventionen

  traktat, som fastsætter regler om domstolenes kompetence i EU-landene til behandling af sager imod personer, der bor, og selskaber, der hører hjemme i andr... Læs mere

 5. faderskab

  i biologisk forstand har alle børn en far, men det psykologiske faderskab er stærkt påvirket af forskellige historiske, kulturelle, sociale og følelsesmæs... Læs mere

 6. udlæg

  retspant, der stiftes ved fogedens erklæring til fogedbogen. Udlæg i skyldnerens aktiver kan foretages efter begæring af en kreditor, der har et særligt re... Læs mere

 7. eksekution

  fuldbyrdelse af et retskrav. En rettighedshaver kan i visse tilfælde selv tvangsfuldbyrde sit krav gennem modregning. Fogedrettens bistand til inddrivelse a... Læs mere

Viser 1-7 af 7

Find bøger

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki