Du søgte efter rettighed

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. rettighed

  juridisk begreb, der anvendes til at sikre borgerne en række gunstige retlige positioner i forhold til andre borgere og i forhold til statsmagten. Rettighed... Læs mere

 2. petitorieklage

  (jf. fr. pétitoire ejendomssøgsmål, af lat. petitorium), søgsmål, der angår en rettighed. ... Læs mere

 3. droit

  (fr., af lat. drictum, af directum, af directus lige, ret), ret; rettighed; afgift. ... Læs mere

  Tags:

 4. levirat

  (af lat. levir 'svoger' og -at), ægteskabsform, hvor en enke bliver gift med en bror eller nær mandlig slægtning til sin afdøde ægtemand. Levirat findes o... Læs mere

 5. renuntiation

  (af lat. renuntiatio, af renuntiare), afkald; frasigelse, især tronfrasigelse; opgivelse af en rettighed. ... Læs mere

 6. transportere

  1. bringe fra ét sted til et andet, især med trafikmiddel. 2. (juridisk) overdrage (især fordring el. ... ... Læs mere

 7. blå mandag

  ...fri-mandag, selvtagen fridag eller fravær fra arbejde eller skolegang. Ordets betydningsudvikling er uvis, men det er indlånt fra tysk håndværkersprog... Læs mere

 8. procesfællesskab

  ...litis consortium, nødvendigt procesfællesskab, i den civile retspleje det forhold, at flere fysiske eller juridiske personer har en rettighed, som de kun ... Læs mere

 9. Boringholm

  voldsted af en lille privatborg i Hvirring Sogn ved Horsens. Boringholm er anlagt i en mose på én naturlig og to kunstige holme ved brug af nedrammede stol... Læs mere

 10. aflysning

  sletning af en tidligere tinglyst rettighed. Aflysning sker på begæring og mod dokumentation for, at retten er ophørt. Se også tinglysning. ... Læs mere

 11. naborettighed

  ...droit voisin, rettighed, der beskyttes efter Ophavsretsloven, men ikke er en egentlig ophavsret. De vigtigste naborettigheder er de udøvende kunstneres re.... Læs mere

 12. anerkendelsessøgsmål

  borgerlig retssag, hvis formål er ved dom at få fastslået eksistensen af og/eller indholdet af en bestemt rettighed eller et bestemt retsforhold, fx en ret ... Læs mere

 13. reservat

  (af lat. reservatum, af re- og afledn. af servare 'beholde, beskytte'), beskyttet naturområde (se naturreservat) eller landområde, som er udpeget specielt...... Læs mere

 14. regale

  (lat., af regalis 'kongelig'), i princippet en hvilken som helst rettighed eller besiddelse, der tilkommer kronen eller staten. Oftest bruges ordet historisk i... Læs mere

 15. Grækenland - retssystem

  Indtil 1946 havde Grækenland et græsk-romersk retssystem. I 1946 trådte en græsk civillovbog i kraft, som er stærkt inspireret af den tyske Bürgerliche... Læs mere

 16. eneret

  rettighed, der giver indehaveren adgang til at udnytte et nærmere angivet gode, fx en naturforekomst, foranstalte en nærmere angiven virksomhed eller råde o... Læs mere

 17. Hand muß Hand wahren

  begreb fra ældre tysk ret, som optræder i fx Lübecks Stadsret fra 1586, og i enkelte danske domme er gengivet med vendingen 'hånd skal hånd få'. Begrebet... Læs mere

 18. ekstinktion

  (af lat. ex(s)tinctio 'udelukkelse', af extinguere 'slukke'), i juridisk sprogbrug en rettigheds ophør, ved at den fortrænges af en senere rettighed. Fx kan ... Læs mere

 19. retsmisbrug

  udøvelse af en rettighed, fx ejendomsret til en fast ejendom, på en måde, der alene har til formål at chikanere en anden, eller som i øvrigt strider mod r... Læs mere

 20. interne regler

  (1. ord af lat. internus 'indre'), i centraladministrationen og de kommunale forvaltninger en broget skare af vejledninger og cirkulærer samt redegørelser ... Læs mere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki