Du søgte efter tvangsindgreb

Viser 1-19 af 19

 1. tvangsindgreb

  efterforskningsskridt, der kan foretages af politiet, i de fleste tilfælde med rettens godkendelse, fx fængsling, der er frihedsberøvelse, eller telefonafly... Læs mere

 2. husundersøgelse

  straffeprocessuelt tvangsindgreb, hvis anvendelse i politiets efterforskning siden 1919 er reguleret i Retsplejeloven kap. 73 under overskriften ransagning. Ra... Læs mere

 3. proportionalitetsgrundsætning

  i strafferetsplejen den grundsætning, at der skal være et rimeligt forhold mellem et tvangsindgreb, fx en varetægtsfængsling, og det formål, der ønskes o... Læs mere

 4. sigtede

  person, der er mistænkt for at have begået et strafbart forhold og af politiet er blevet oplyst om sine rettigheder, navnlig retten til at nægte at udtale... Læs mere

 5. Strafferetsplejeudvalget

  udvalg, der blev nedsat i 1968 af Justitsministeriet med henblik på en revision af Retsplejelovens regler om straffesagers behandling under efterforskningen, ... Læs mere

 6. meddelelseshemmelighed

  personers ret til uovervåget at meddele sig til hinanden, beskyttet i Grundloven § 72. Krænkelse af meddelelseshemmeligheden straffes i Danmark efter Straff... Læs mere

 7. kropsvisitation

  ...legemsundersøgelse, tvangsindgreb, der kan benyttes som led i en efterforskning. En kropsvisitation rækker ud over en besigtigelse og kan omfatte en befø... Læs mere

 8. retshåndhævelse

  gennemtvingelse af private og offentlige rettigheder, der sædvanligvis varetages af domstolene, som afgør tvister eller straffesager, hvorefter rettens afgø... Læs mere

 9. anholdelse

  frihedsberøvelse af en person, der med rimelig grund mistænkes for et strafbart forhold. Anholdelse foretages som oftest af politiet, men også private kan... Læs mere

 10. Psykiatriloven

  ... ...Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, lov fra 1989, der omhandler det lovmæssige grundlag for tvangsindlæggelse og tvangstilbageholde... Læs mere

 11. retspleje - retsplejens historie i Danmark - Retsplejeloven

  indeholder regler om domstolene, advokater og anklagemyndigheden samt procesregler for civile retssager, straffesager, fogedsager og i et vist omfang skiftes... Læs mere

 12. retssikkerhed

  begreb, som anvendes til at karakterisere den retlige regulering, der skal sikre borgernes rettigheder. Retssikkerhed er især vigtig på retsområder, hvor of... Læs mere

 13. kriminel lavalder

  den aldersmæssige grænse for børns strafferetlige ansvar. Den kriminelle lavalder er 15 år. Under denne alder kan et barn i Danmark ikke idømmes straf f... Læs mere

 14. straffeproces

  regler for behandling af sager, hvor der er formodning om, at der er begået et strafbart forhold, der forfølges af det offentlige. Reglerne findes i Retspl... Læs mere

 15. psykose

  sindssygdom, tilstand præget af vidtgående forstyrrelser i realitetsopfattelsen, dvs. hallucinationer, ... ... Læs mere

 16. erstatning i strafferetspleje

  ...erstatning for processuelle tvangsindgreb, erstatning til personer, der har været anholdt eller varetægtsfængslet som led i en strafferetlig forfølgning... Læs mere

 17. efterforskning

  indsamling af faktiske oplysninger. Efterforskning foretages af politiet, og formålet er at forbinde en muligt begået kriminel handling med en mulig gernings... Læs mere

 18. retspleje - retsplejens historie i Danmark

  I middelalderen blev retssager indledt ved, at den private sagsøger i to vidners nærværelse stævnede sagsøgte til tinge (se domstol). Selv alvorlige str... Læs mere

 19. Økonomien ned på vågeblus

  Den gensidige bitterhed hos S og R over forløbet lod sig ikke skjule. LO-ledelsen kaldte decemberindgrebet for kun en „halv helhedsløsning” på grund a... Læs mere

Viser 1-19 af 19

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki