børnesprog

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

børnesprog, menneskets sprog fra spædbarnsalderen til den tidlige pubertet. Studiet af børnesprog omfatter verbal og ikke-verbal kommunikation, tale- og skriftsprog samt normal og afvigende sprogudvikling.

Det videnskabelige studium af børnesprog

Forskning i børnesprog, der går tilbage til slutningen af 1700-t., er siden 1960'erne blevet intensiveret, og fra slutningen af 1970'erne har børnesprogsforskningen foruden studiet af sprogets form og struktur også omfattet områder som kommunikation og sproganvendelse. Vor tids børnesprogsforskning består dels af en teoretisk retning, som gennem forskning i barnets tidlige sprog søger svar på grundlæggende sprogvidenskabelige problemer, fx universelle principper for sprog, sprogindlæringens forudsætninger, forholdet mellem sprog og tænkning samt årsager til sproghistoriske forandringer, dels af en retning, hvis formål er pædagogisk og terapeutisk. Forskningen går ikke blot ud på en søgen efter generelle træk, men også på en kortlægning af individuelle variationer. Samtidig rettes der en stadig større opmærksomhed mod sprogudviklingen hos børn i andre kulturer end den vesterlandske, ligesom der forskes i to- og flersprogethed. Dette har medført en intensiveret sprogteoretisk debat, hvori bl.a. den russiske psykolog Vygotskijs teorier dels om den sociale interaktions betydning for sprogtilegnelsen, dels om sprogets indvirkning på den intellektuelle udvikling, har fået fornyet aktualitet.

Barnets tidligste sprogudvikling

Det førsproglige stadium er karakteriseret af gestus, minespil og lyde, anvendt i et kommunikativt samspil, hvor en bevidst stræben efter på forskellig måde at påvirke samspilspartneren efterhånden bliver stadig tydeligere. Et stadium med stavelsespludren opstår, når barnet er 6-12 måneder gammelt, og lydene struktureres i mere differentierede pludresekvenser, hvor voksensprogets intonationsmønstre efterlignes. Samtidig begynder barnet at dele sine oplevelser med omgivelserne og lidt efter lidt at vise tydelige tegn på ordforståelse. Næste stadium optræder omkring et-årsalderen, hvor barnet anvender de første ord, der er karakteriseret ved pludrestruktur, og som fungerer som enkle "sproghandlinger": Barnet bruger sproget for at påkalde sig opmærksomhed, bede om noget osv. Disse tidlige etords-ytringer kan kun tolkes ud fra deres kontekst og forstås ud fra den konkrete situation.

Den egentlige sproglige udvikling

Når barnet i løbet af det andet leveår begynder at anvende ord med symbolfunktion, dvs. som betegnelser for ting, handlinger osv., øges ordforrådet kraftigt. Der optræder to- og flerordskombinationer, og enkle grammatiske strukturer kan udskilles. I dansk og dermed beslægtede sprog udvikles bøjningsendelser og funktionsord som fx artikler, hjælpeverber og præpositioner fra og med 2-21/2-års-alderen. Herigennem får udtryk for antal, bestemthed, rum-, tids- og modalitetsforhold specifik sproglig form.

Børnesprogets udbygning

Barnet anvender efterhånden sproget med flere og mere differentierede funktioner. Ytringernes længde og kompleksitet øges, samtidig med at barnets lydproduktion i stadig højere grad kommer til at ligne voksensprogets. Den sproglige udvikling er imidlertid ikke alene afhængig af barnets evner og anlæg, men også af sprogets karakter — således kræver fx den komplekse morfologi i det russiske sprog relativt længere indlæringstid end den enklere morfologiske struktur i engelsk. Også sociale og kulturelle forhold har afgørende betydning for barnets sprogtilegnelse. I kulturer med skriftsprog giver læse- og skriveindlæringen mulighed for anvendelse af sproget i nye funktioner. Barnets tilegnelse af skriftsproget er en væsentlig faktor, når det gælder udbygningen af sprogets form og indhold.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
29/01/2009
Ekspert
BPrei
Oprindelig forfatter
RSoed
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki